0 VIEW

฿/เดือน


0 VIEW

฿/ตร.ม.

  • หน่วยงาน:
  • พื้นทีให้เช่า: ตร.ม
  • ระยะเวลาเช่า:
  • อัตราค่าเช่าต่อเดือน: บาท
  • อัตราค่าเช่าต่อ ตร.ม.: บาท


ติดต่อฝ่ายขายพื้นที่

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ PMCU และยินยอมให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้พัฒนา ตัวแทน และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใดๆ เพื่อติดต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับความสนใจในการเช่าพื้นที่ของข้าพเจ้า

พื้นที่ว่างอื่นๆของ

^